Tâm điểm an cư ngay trung tâm Thủ Thiêm

Thông tin Căn hộ

Mặt Bằng Tầng 5-6-7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Xem mẫu nhà

F5B-01

Phòng ngủ: Căn Hộ 2 PN

Diện tích: 80.15 M2 - 74.14 M2 m2

F5B-02

Phòng ngủ: Căn Hộ 3 PN

Diện tích: 94.76 - 86.23 m2

F5B-03

Phòng ngủ: Căn Hộ 2 PN

Diện tích: 75.35 - 69.97 m2

F5B-04

Phòng ngủ: Căn Hộ 4 PN

Diện tích: 75.45 - 69.99 m2

F5B-05

Phòng ngủ: Căn Hộ 1 PN

Diện tích: 51.52 - 46.48 m2

F5B-06

Phòng ngủ: Căn Hộ 3 PN

Diện tích: 86.91 - 79.51 m2

F5B-07

Phòng ngủ: Căn Hộ 2 PN

Diện tích: 82.54 - 76.28 m2

F5B-08

Phòng ngủ: Căn Hộ 3 PN

Diện tích: 102.55 - 95.37 m2

F5B-09

Phòng ngủ: Căn Hộ 1 PN

Diện tích: 56.29 - 51.49 m2

F5B-10

Phòng ngủ: Căn Hộ 2 PN

Diện tích: 79.66 - 73.53 m2

F5B-11

Phòng ngủ: Căn Hộ 3 PN

Diện tích: 94.74 - 86.26 m2

F5A-01

Phòng ngủ: Căn Hộ 2 PN

Diện tích: 80.13 - 74.14 m2

F5A-02

Phòng ngủ: Căn Hộ 3 PN

Diện tích: 94.76 - 86.23 m2

F5A-03

Phòng ngủ: Căn Hộ 3 PN

Diện tích: 94.74 - 86.26 m2

F5A-04

Phòng ngủ: Căn Hộ 2 PN

Diện tích: 79.66 - 73.82 m2

F5A-05

Phòng ngủ: Căn Hộ 1 PN

Diện tích: 56.29 - 51.49 m2

F5A-06

Phòng ngủ: Căn Hộ 3 PN

Diện tích: 97.29 - 90.54 m2

F5A-07

Phòng ngủ: Căn Hộ 2 PN

Diện tích: 76.71 - 70.61 m2

F5A-08

Phòng ngủ: Căn Hộ 1 PN

Diện tích: 86.91 - 79.51 m2

F5A-09

Phòng ngủ: Căn Hộ 1 PN

Diện tích: 51.52 - 46.48 m2

F5A-10

Phòng ngủ: Căn Hộ 1 PN

Diện tích: 75.45 - 69.98 m2

F5A-11

Phòng ngủ: Căn Hộ 2 PN

Diện tích: 76.22 - 69.97 m2

Mặt Bằng Tầng 8-21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem mẫu nhà

F8B-01

Phòng ngủ: Căn Hộ 2 PN

Diện tích: 80.13 - 74.16 m2

F8B-02

Phòng ngủ: Căn Hộ 3 PN

Diện tích: 94.76 - 86.25 m2

F8B-03

Phòng ngủ: Căn Hộ 2 PN

Diện tích: 76.22 - 70.09 m2

F8B-04

Phòng ngủ: Căn Hộ 2 PN

Diện tích: 75.6 - 70.01 m2

F8B-05

Phòng ngủ: Căn Hộ 3 PN

Diện tích: 89.15 - 83.66 m2

F8B-06

Phòng ngủ: Căn Hộ 2 PN

Diện tích: 86.96 - 79.52 m2

F8B-07

Phòng ngủ: Căn Hộ 2 PN

Diện tích: 82.24 - 76.28 m2

F8B-08

Phòng ngủ: Căn Hộ 3 PN

Diện tích: 102.85 - 95.37 m2

F8B-09

Phòng ngủ: Căn Hộ 1 PN

Diện tích: 56.29 - 51.52 m2

F8B-10

Phòng ngủ: Căn Hộ 2 PN

Diện tích: 79.66 - 73.82 m2

F8B-11

Phòng ngủ: Căn Hộ 3 PN

Diện tích: 94.74 - 86.28 m2

F8A-01

Phòng ngủ: Căn Hộ 2 PN

Diện tích: 80.13 - 74.16 m2

F8A-02

Phòng ngủ: Căn Hộ 3 PN

Diện tích: 94.74 - 86.25 m2

F8A-03

Phòng ngủ: Căn Hộ 3 PN

Diện tích: 94.74 - 86.28 m2

F8A-04

Phòng ngủ: Căn Hộ 2 PN

Diện tích: 79.66 - 73.82 m2

F8A-05

Phòng ngủ: Căn Hộ 1 PN

Diện tích: 56.29 - 51.52 m2

F8A-06

Phòng ngủ: Căn Hộ 3 PN

Diện tích: 97.59 - 90.56 m2

F8A-07

Phòng ngủ: Căn Hộ 2 PN

Diện tích: 76.42 - 70.61 m2

F8A-08

Phòng ngủ: Căn Hộ 2 PN

Diện tích: 86.62 - 79.52 m2

F8A-09

Phòng ngủ: Căn Hộ 2 PN

Diện tích: 86.02 - 79.26 m2

Add to Home Screen

Nhận thông tin dự án

Nhận thông tin dự án
Nhận thông tin tư vấn
Tham quan dự án
https://datxanhplus.com.vn/decapella/
https://datxanhplus.com.vn/decapella/catalog/view/theme/